English Magyar Slovenský

Aktivity

1 Úvodná konferencia

Cieľom úvodnej konferencie bolo poskytnúť základné informácie všetkým zúčastneným o význame projektu a o jeho hlavných cieľoch. Na konferencii bol odprezentovaný samotný projekt, partnerstvo, ciele projektu a plánované aktivity.

Na úvodnej konferencii boli zúčastnené strany informované o plánovaných termínoch workshopov so zámerom stretnutia sa s účastníkmi, ktorí by mohli mať záujem. Súčasťou úvodnej konferencie bolo aj úvodné stretnutie partnerov projektu, na ktorom projektoví partneri, pod vedením vedúceho partnera, zosúladili plány a pravidlá projektového manažmentu a finančného riadenia, ako aj časový harmonogram expertných činností projektu.

2 Štúdia uskutočniteľnosti cezhraničného informačného systému

Cieľom štúdie je vytvoriť predpoklady pre cezhraničný informačný systém. V rámci štúdie identifikujeme potreby miestnych obyvateľov v súvislosti s informačnými službami v oblasti cezhraničnej dopravy, uskutoční sa potrebný zber údajov (dopytovanie miestneho obyvateľstva); vymedzenie problémov a projektových návrhov (prieskum situácie - analýza stavu). Dokument obsahuje aj alternatívy realizácie, ich náklady, odporúčanú technológiu a udržateľnosť. Samostatná časť je venovaná vytvoreniu geografickej databázy (geodatabázy) potrebnej na vytvorenie systému a možností zosúladenia údajov (napr. mapy GIS, databázy cestovných poriadkov). Realizácia cezhraničného informačného systému sa začne v súlade s výsledkami štúdie. Postupnosť pri vypracovaní štúdie je nasledovná:
1. Stanovenie cieľov projektu, prerokovanie s partnermi;
2. Analýza stavu na základe výsledkov projektu TransHUSK;
3. Ďalšie prieskumy (rozhovory; prieskumy v domácnostiach);
4. Prieskum terénu;
5. Strom (mentálna mapa) problémov a cieľov;
6. Príprava návrhov projektov napomáhajúcich k dosiahnutiu cieľa;
7. Analýza variatov;
8. Výber najlepšieho variantu - vývojové trendy;
9. Harmonogram;
10. Analýza vplyvov.

 

Štúdia

3 Štúdia uskutočniteľnosti na vytvorenie väzieb medzi verejnou a cyklistickou dopravou.

Štúdia poukazuje na nedostatky v oblasti infraštruktúry a s ňou súvisiacich služieb a pomáha pri riešení problémov. Obsahuje uskutočniteľnosť aktuálnych a plánovaných kľúčových investícií na oboch stranách hranice s osobitným zameraním na udržateľný cestovný ruch.
West Pannon vypracuje štúdiu za maďarskú časť, kým za slovenskú stranu je zodpovedný IPP. Následne West Pannon, ako vedúci partner tejto aktivity, pripraví cezhraničnú analýzu na základe vypracovaných oboch materiálov.
Cezhraničná štúdia uskutočniteľnosti bude obsahovať nasledovné:
- analýza situácie v oblasti dopravy (najmä s ponukami turistických atrakcií),
- analýza dopytu - posúdenie potrieb v regióne v oblasti udržateľnej dopravy a cestovného ruchu,
- analýza súčasných rozvojových plánov a kontextu udržateľnej dopravy a cestovného ruchu v regióne,
- príklady dobrej praxe,
- analýza nedostatkov infraštruktúry a s ňou súvisiacich služieb: zoznam činností na miestnej, regionálnej a cezhraničnej úrovni, ktoré prispievajú k odstráneniu nedostatkov a podporujú cezhraničnú udržateľnú mobilitu.

Štúdia uskutočniteľnosti bude zahŕňať aj dve kľúčové prioritné rozvojové investície (1-1 na každej strane hranice).

Štúdia

4 Organizovanie národných workshopov

Tieto workshopy majú za cieľ informovať miestnych a regionálnych aktérov o projekte, dosiahnutých výsledkoch v rámci projektu a možnom zapojení zainteresovaných strán do projektových aktivít.
Workshopy sú určené najmä pre: dopravcovia, samosprávy, organizácie cestovného ruchu a cykloturistiky.
Aktivity:
- vytvorenie manuálu na organizovanie miestnych a cezhraničných workshopov,
- vytvorenie databázy aktérov,
- vytváranie "Kalendáru akcií", ktoré sa konajú v regióne a sú relevantné k téme projektu,
- organizácia troch národných workshopov, ktoré pokrývajú oblasť projektu (dva organizované projektovým partnerom West Pannon na maďarskej strane a jeden na slovenskej strane organizovaný IPP).

5 Tvorba on-line plánovača trás (verejná osobná doprava, cyklodoprava, cykloturistika)

Bude spracovaná on-line aplikácia plánovača trás, ktorá umožní plánovanie cezhraničných trás verejnej osobnej dopravy a vyhotovenie cestových poriadkov jednotlivých liniek. Systém bude poskytovať aj informácie týkajúce sa cyklistickej dopravy: odporúčané cyklotrasy, cyklistické služby vrátane požičovní, infraštruktúra vrátane ubytovania a body záujmu.
Postup zavádzania systému:
1. Funkčný dizajn softvéru, logika a konštrukcia systému;
2. Výber nástrojov a runtime prostredia pre vývoj systému;
3. Zabezpečenie testovacieho prostredia;
4. Vytvorenie katalógu dát;
5. Zber dát: zber GIS dát a cestovných poriadkov;
6. Terénne prieskumy, spresnenie mapových podkladov;
7. Vývoj skúšobných metód;
8. Vytvorenie geodatabázy (na báze zozbieraných dát);
9. Vytvorenie infraštruktúry na údržbu (aktualizáciu) geodatabázy;
10. Návrh postupov pre systém riadenia bázy dát;
11. Návrh harmonogramu publikácie softvéru;
12. Testovanie;
13. Spustenie.

6 Tvorba dvojjazyčnej informačnej webstránky

Bola vytvorená táto dvojjazyčná webstránka projektu, ktorá obsahuje všeobecný opis projektu a jeho aktivít. Súčasťou sú všetky výstupy, výsledky a ďalšie dôležité materiály poskytnuté širokej verejnosti.

Okrem toho bude táto stránka obsahovať aplikáciu cezhraničného plánovača trás s možnosťou naplánovania si trasy a zobrazením informácií týkajúcich sa cyklistickej dopravy a bodov záujmu (tzv. POI).

7 Propagácia webstránky a dopravných informácií

Aby bolo šírenie cieľov projektu efektívne, projektový partner West Pannon vypracuje komunikačný plán zahrňujúci šablóny, ktoré budú partneri používať pri príprave dokumentov a stretnutí (dokumenty vo formáte .doc, .xls, .ppt, pozvánky, zápisnice, zoznam účastníkov) a logo projektu.
Počas trvania projektu budú aktérom rozoslané tri informačné letáky. Jeden bude doručený po ukončení otváracej konferencie, druhý v polovici projektu a posledný po uskutočnení záverečnej konferencie. Obsahom informačných letákov budú aktuálne a ukončené projektové aktivity.
Počas úvodnej a záverečnej konferencie projektový partner organizujúci túto akciu zorganizuje aj tlačovú konferenciu, na ktorej budú o aktivitách projektu informované médiá.
Za účelom ďalšieho šírenia cieľov a výsledkov projektu budú partneri zapojení do externých seminárov a konferencií, kde budú zastupovať a podľa možností prezentovať projekt a hľadať súčinnosť s podobnými projektmi.
Okrem toho sa pripraví dvojjazyčná informačná brožúra o projekte, ktorá bude vytlačená v počet 500 kópií. Zároveň sa pripraví aj roll-up projektu.
Komunikácia medzi partnermi projektu bude zabezpečená pomocou oficiálnej Dropbox zložky s nasledovnými komunikačnými možnosťami: vnútorný e-mail, telefón a Skype.


8 Záverečná konferencia

Konferencia má dva ciele:
- 1) Zhrnúť výsledky projektu vyvodením záverov z výsledkov, prieskumov a analýz; skúmať akčné plány v uvedených regiónoch;
- 2) Upriamiť pozornosť účastníkov na výsledky projektu, na možnosti ich využiteľnosti a možnosti ďalšieho rozvoja.
Na akciu budú pozvané zainteresované strany: odborníci, politickí predstavitelia, zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie, regionálne inštitúcie, orgány miestnej samosprávy, poskytovatelia služieb verejnej dopravy a mimovládne organizácie.