English Magyar Slovenský

Partneri

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Spoločnosť KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. je významná verejnoprospešná spoločnosť. Ak zarátame aj jeho predchodcov, inštitút sa vyznačuje až 75-ročnou históriou. Organizácia v štátnom vlastníctve bola založená v roku 1938, a je jednou z výskumných a projektových základní Národného ministerstva rozvoja. Partnermi sú štátne organizácie aj predstavitelia súkromnej sféry. Svojou výskumnou činnosťou zaujíma významné miesto medzi výskumnými inštitútmi Maďarska aj Európy. Disponuje rozsiahlymi medzinárodnými kontaktmi a je členom viacerých medzinárodných výskumných organizácií. Pracovníci KTI zastávajú funkcie v mnohých domácich a zahraničných vedeckých spoločnostiach. Hlavným poslaním KTI je prispievanie k vytváraniu bezpečného a konkurencieschopného dopravného prostredia, ktoré zohľadňuje priebežne sa rozvíjajúce aspekty udržateľného rozvoja, pričom sleduje smernice dopravnej politiky EU, kde je značný dôraz kladený na životné prostredie.

www.kti.hu

Inštitút priestorového plánovania

Inštitút priestorového plánovania je organizácia pôsobiaca v oblasti územného plánovania a regionálneho rozvoja. Inštitút bol založený v roku 2001 ako občianske združenie.

Medzi hlavné témy patrí urbanizmus a územné plánovanie, regionálne plánovanie, architektúra, ekológia a životné prostredie a geografické informačné systémy.

Realizované medzinárodné projekty: DONAUREGIONEN+ (2009-2012), TransHUSK (2012-2014), Transhusk Plus (2014- súčasnosť), CBCs in the Danube Region (2014).

Jedným z najdôležitejších výstupov z predchádzajúcich projektov je vytvorenie systému na podporu priestorového rozhodovania v podobe webového nástroja. Pomocou tohto systému sa realizovalo: vyhodnotenie sídelného prostredia v hl. meste Bratislave; PHSR pre BSK 2014 – 2020; Podkladová analýza pre Partnerskú Dohodu SR 2014 – 2020; Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov Donauregionen + a pod.

http://www.ipp.szm.com/

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

Poslaním neziskovej spoločnosti Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. je udržateľným procesom napomáhať pri budovaní miestnych komunít a vytváraní partnerských a sieťových spoluprác doma aj v zahraničí. Cieľom spoločnosti je posilniť sieťovú spoluprácu samospráv, mimovládnych odborných organizácií a podnikov pôsobiacich v území na lokálnej aj župnej úrovni, s následkom zabezpečenia zvýšenej efektivity rozvojových programov. Zároveň je pre spoločnosť dôležité vytvoriť podmienky založené na harmonizácii metodiky a aspektov systému rozvoja územia s poskytovaním služieb na vysokej úrovni. V záujme dosiahnutia vyššie uvedených cieľov vykonáva organizácia svoju činnosť v nasledujúcich troch okruhoch: cezhraničný rozvoj, transnacionálne projekty a sieťové programy rozvoja územia. Sídlo organizácie sa nachádza v meste Szombathely (hist. Kamenec) s filiálkami v meste Győr (hist. Ráb) a obci Gelse. Počet pracovníkov (na hlavný aj vedľajší úväzok) je 16.

www.westpannon.hu

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

GYSEV Zrt. je maďarsko-rakúska železničná spoločnosť (Raab–Oedenburg–Ebenfurter Eisenbahn AG, v skratke Raaberbahn AG). Súčasná vlastnícka štruktúra je nasledovná: Maďarský štát: 65,6%; Rakúska republika: 28,2%; STRABAG SE: 6,1%. Maďarské sídlo železničnej spoločnosti sa nachádza v meste Šoproň, rakúske vo Viedni s filiálkou v obci Wulkaprodersdorf. Vo vlastníctve spoločnosti sa nachádza úsek Győr-Sopron-Ebenfurt. Okrem toho prevádzkuje železnicu s názvom Fertővidéki Helyiérdekű Vasút medzi obcami Fertőszentmiklós a rakúskym Neusiedl am See. Od roku 2001 prevádzkuje spoločnosť osobnú dopravu na úseku Šoproň-Szombathely, od roku 2006 úsek Szombathely-Szentgotthárd. V roku 2011 získala GYSEV od Maďarského štátu poverenie na prevádzkovanie ďalších železničných úsekov v dĺžke 214 kilometrov: Rajka-Hegyeshalom-Csorna-Répcelak-Porpác, Porpác-Szombathely, Szombathely-Kőszeg, Szombathely-Zalaszentiván a úsek Körmend-Zalalövő (v súčasnosti mimo prevádzky). Okrem spomenutých destinácií vybrané vlaky zachádzajú do Budapešti a Viedne.

http://www2.gysev.hu/