English Magyar Slovenský

Spoločnosti KTI Nonprofit Kft. a Inštitút Priestorového Plánovania v roku 2011 získali podporu na realizáciu projektu TransHUSK. V rámci toho si stanovili také strategicky dôležité činnosti, ktoré majú najväčší potenciál pre rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy. Na základe výsledkov projektu vypracovali partneri nový spoločný projekt, na realizáciu ktorého získali podporu z Cezhraničného programu spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Na realizácii projektu TransHUSK Plus sa okrem týchto dvoch partnerov zúčastňuje aj spoločnosť Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Kft.

Všeobecným cieľom projektu TransHUSK Plus je zmapovanie situácie intermodálnych spojení medzi udržateľnými druhmi dopravy a zistenie ďalších možností rozvoja. Okrem toho projekt skúma možnosti prístupu k informáciám ohľadom ekologickej dopravy. Počas realizácie vypracujú partneri návrhy pre rozvoj intermodality a poskytovania informácií.

Na báze výsledkov štúdií je cieľom vytvorenie takého informačného webového portálu, ktorý bude, na jednom mieste a zrozumiteľným spôsobom (v maďarskom a slovenskom jazyku), obsahovať informácie o cezhraničnej verejnej doprave dostupnej v hraničnom pásme a cyklistických službách (cestovný poriadok, prepravné, možnosti prestupu, možnosti prenájmu a prepravy bicyklov, mapy, dostupné ciele a súvisiace turistické informácie a pod.). Portál bude poskytovať aj možnosť naplánovania si ciest s mapovým vyobrazením cesty a bodov záujmu (tzv. POI).

Popri tom, na základe štúdií uskutočniteľnosti, podajú partneri návrhy na konkrétne investície. Cieľom týchto investícií bude napomôcť k spojeniu verejnej a cyklistickej dopravy (napr. cyklistické trasy vedúce k staniciam, úschovne bicyklov a iné). Práve preto sa okrem hore uvedených partnerov zúčastní aj spoločnosť GYSEV Zrt., a to ako strategický partner.